divendres, 1 d’abril del 2011

En l’actual Societat de la Informació, la matèria primera són les dades

Com sabeu, aquest dilluns es va presentar el projecte d'obertura de dades de l'Ajuntament de Barcelona: OpenData BCN.

Us transcric aquí el dossier de premsa que vaig escriure relacionat amb la presentació d'aquest servei, (podeu consultar aquest dossier de premsa i d'altres en l'apartat específic pels mitjans de comunicació del web municipal de Barcelona)

OpenData BCN


El servei de Dades Obertes de l’Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.cat/opendata/

Introducció

En l’actual Societat de la Informació, la matèria primera són les dades.

L’obertura de dades públiques — més coneguda pel mot anglosaxó “OpenData” — consisteix en posar les dades que posseeix el sector públic a l’abast de tota la societat en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que en permeti la comprensió i en fomenti la seva reutilització.

Gràcies a aquest procés, els diferents actors de la societat — ciutadania, empreses i qualsevol institució — poden utilitzar aquesta informació per informar-se o per crear nous serveis, complementant els serveis públics o, si s’escau, obtenint un valor comercial.

L’obertura de dades públiques és una de les peces fonamentals de l’SmartCity, el nou concepte de ciutat que utilitza el desenvolupament de tecnologia intensiva per a connectar persones, informació i infraestructures. La SmartCity té com a objectiu augmentar la qualitat de vida del ciutadà, donar suport a l'empresa competitiva i innovadora, així com fer més eficient la gestió municipal.

Què es pot fer amb aquestes dades?

L'objectiu dels portals d’obertura de dades és obrir aquelles dades públiques que no estan subjectes a cap restricció legal per a que la societat les reutilitzi per a qualsevol ús, respectant sempre les condicions d'ús.

Amb aquesta iniciativa es fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat, ja que tant els ciutadans com les empreses, o altres institucions, poden utilitzar la informació pública per desenvolupar serveis, siguin de pagament o no.

Per tant, es poden fer tota mena de serveis, des del que ja s’anomena periodisme de dades fins a aplicacions que complementen els serveis públics que proporciona l'Administració.

En iniciatives semblants en altres administracions públiques s’han creat serveis relacionats amb el transport i la mobilitat de les persones (com per exemple InfoCarretera, un servei gratuït que informa, al mòbil, sobre l'estat del trànsit a les carreteres i ciutats del País Basc); serveis relacionats amb l’educació (un exemple és Schoolscope, un senzill servei que informa sobre la qualitat de l'educació en cada una de les escoles angleses i permet contrastar la informació); sobre el medi ambient (un exemple és Emitter , un servei canadenc que, a partir d’una adreça postal, us proporciona dades sobre la contaminació ambiental que hi ha en aquella zona); sobre la salut (una interessant iniciativa americana és l'Apps for Healthy Kids, un concurs de serveis pensats per promoure una vida saludable entre els nens); sobre la seguretat ciutadana (una aplicació americana per a mòbil molt coneguda és AreYouSafe? que mostra el grau de delinqüència en funció del lloc on estàs); la transparència en el sector públic (el servei ¿Dónde van mis impuestos? explica, de forma molt visual, les despeses anuals de l’Administració central de l’Estat i la Seguretat Social, tal com apareixen recollits en els pressupostos generals), etcètera. Les opcions són infinites.

Resumint, obrir les dades públiques permet que aquestes siguin reutilitzades en una infinitat de serveis, per tant, tot plegat redunda en un millor servei a la ciutadania.

OpenData BCN

http://www.bcn.cat/opendata/


L'Ajuntament de Barcelona, en la Comissió de Presidència del passat 1 de desembre, es va comprometre a posar les dades públiques que posseeix l'Ajuntament a l'abast de tothom seguint els criteris d’obertura de dades: ús de formats digitals, estandarditzats i oberts per tal de fomentar-ne la seva reutilització.

Definim una dada pública com aquella que s'ha registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'Ajuntament de Barcelona, (o per tercers per encàrrec de l'Ajuntament), excloent aquella que estigui subjecte a restriccions de privacitat, propietat, seguretat o bé aquella dada que la seva publicació podria infringir la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, o bé aquella dada que tingui regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

Avui es posa a l’abast de la societat, la primera fase del procés d’obertura de dades; l'Ajuntament de Barcelona té el compromís d'anar ampliant les seves dades públiques obertes. En funció de criteris d'utilitat social, disponibilitat i cost d'obrir les dades es seleccionarà quines s'obriran i en quin ordre, considerant les recomanacions de la Comissió Europea en aquest sentit.

Objectius del servei

El govern municipal es va comprometre a oferir aquest servei de dades obertes amb els següents tres objectius principals:
 • Augmentar la transparència.
  • L’Ajuntament posa les dades públiques a l’abast de tots els actors de la societat: ciutadania, empreses, institucions, per a que aquests puguin explotar-les per qualsevol finalitat; per exemple, per retre comptes de forma contínua.
  • El creuament de les dades obertes de l’Ajuntament amb les d’altres administracions proporcionarà un nivell addicional de transparència. En aquest sentit convé recordar que la Generalitat de Catalunya també ofereix el seu servei de dades obertes (http://dadesobertes.gencat.cat/), això fa que Barcelona sigui dels pocs llocs on es conflueixen a la vegada dos serveis de dades obertes.
  • El ciutadà accedeix a una visió més realista de la prestació dels serveis públics.
 • Universalitzar l’accés a les dades (ús social).
  • Les dades públiques han de poder ser accessibles per tota la societat en igualtat de condicions (llevat d’aquelles informacions subjectes a aspectes de privacitat, legislatius o que ja estiguin regulats per procediments administratius).
  • Es promou la reutilització d’aquestes dades públiques augmentant el seu benefici.
  • El ciutadà es beneficia d’una millora en l’eficiència dels serveis públics derivada de les millores en els processos interns produïdes per la posada a disposició pública d’aquesta informació.

  Promocionar el teixit econòmic i la innovació.
  • Fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat (complementant els serveis que ofereix l’Ajuntament).
  • Amb aquest projecte obrim importants volums d’informació per a que les empreses les utilitzin pels seus productes i serveis.
  • El sector TIC sortirà beneficiat per l’augment de la demanda de serveis telemàtics basats en aquestes dades obertes.
  • L’accés lliure a les dades fomentarà la creació de nous usos innovadors d’aquestes.
  • També el sector de la recerca i prospectiva es beneficiarà d’aquest accés lliure a les dades.
Conjunts de dades oberts

En aquesta primera fase s’han obert més de 500 conjunts de dades diferents classificats en 5 grans temàtiques:
 • Territori: La ciutat de Barcelona, és sobretot, un territori, sobre el que la pràctica totalitat dels sectors municipals despleguen la seva gestió. Per tant, resulta lògic que hi hagi una temàtica específica que inclogui un conjunt suficient de dades definitòries del territori. Aquestes dades permetran aplicacions tan variades com serveis d’arquitectura i disseny, aplicacions audiovisuals, desenvolupament de software per temes de mobilitat, és a dir, un seguit de serveis que tenen el territori com a punt de partida. Entre d’altres conjunts de dades, en aquesta temàtica hi trobem el listat amb els noms oficials dels carrers i vies de la ciutat de Barcelona amb la codificació; el mapa de la guia de la ciutat amb la trama urbana, topònims, numeració postal, transports ferroviaris, barris i districtes en formats professionals (per Microstation i Autocad); estadística territorial; fitxes amb els principals indicadors dels 73 barris que formen la ciutat; llistat d’adreces; malles de fulls UTM 1:500; mapes urbanístics i d’altres tipus de mapes; ordenances relacionades amb el territori... un total de més de 200 conjunts de dades relacionades amb el territori, (això complementa d'altres serveis professionals ja existents actualment com ara el GeoPortal, portal de geoserveis, o el CartoBCN, per descàrregues de cartografia més especialitzada).
 • Població: Evidentment, una ciutat està formada per persones, per tant, és lògic que hi hagi un nombre considerable de conjunts de dades (més de 150) relacionats amb aquesta temàtica. Respectant en tot moment la legislació vigent (protecció de dades, estadística, etc,), s’ofereix uns potents conjunts de dades a disposició dels agents socials i econòmics de la ciutat per segmentar productes i serveis de variades activitats econòmiques, entre d’altres aplicacions possibles. A tall d’exemple, hi trobem dades sociodemogràfiques relacionades amb el padró municipal d’habitants: altes, baixes del padró; distribució de la població per sexe, per edat, per nacionalitat; estructura de les llars; nivell acadèmic de la població; resultat d’eleccions europees, autonòmiques, generals...
 • Economia: Inclou aquells conjunts de dades relacionats amb els afers econòmics, ja siguin del propi Ajuntament de Barcelona com de qualsevol àmbit econòmic que succeeixi a Barcelona. S’ofereix una cinquantena de conjunts de dades econòmiques, entre les que cal destacar el perfil del contractant de l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, un conjunt de dades que conté, entre d’altres informacions, les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de contractacions de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens dependents. També s’ofereix conjunts de dades econòmiques d’àmbit estadístic com per exemple la distribució territorial de la renda familiar a Barcelona en diferents anys; informació d’habitatge obtinguda del cadastre; informació relacionada amb els vehicles, ...
 • Entorn urbà: En aquesta temàtica s’hi agrupa aquella informació de valor que és fruit de l’activitat que proporciona serveis en el context urbà; aquesta informació és molt útil de cara al desenvolupament de múltiples serveis i aplicacions sobre transport, mobilitat, per empreses o persones, amb o sense ànim de lucre. Els dos tipus d’informació més destacables d’aquesta temàtica són els relacionats amb l’estat del trànsit actual a la ciutat; i els relacionats amb els més de 30.000 equipaments (públics i privats) que hi ha a la ciutat.
 • Administració: El darrer gran grup d’informació és el que està relacionat directament amb l’activitat administrativa de l’Ajuntament. En aquesta primera fase inclou conjunts de dades relacionades amb ordenances de diferents àmbits.
Qualitat del servei de dades obertes

Insistim, una vegada més, en el fet que qualsevol servei de dades obertes es crea per a que la informació sigui reutilitzada i, a més, de forma automàtica, és a dir, processada per aplicacions informàtiques.

Per això és molt important el format en que es proporcionen les dades, de fet, el W3C – l’organisme internacional encarregat d’estandaritzar l’àmbit Web – va donar una senzilla pauta per poder avaluar la qualitat dels serveis de dades obertes seguint una classificació en 5 grans nivells (de menys qualitat a més):
 1. Proporcionar dades (en qualsevol format).
 2. Proporcionar dades en formats estructurats.
 3. Proporcionar dades en formats estructurats que no siguin de propietat.
 4. Proporcionar dades en format RDF, (és un model estàndard per a l'intercanvi de dades al web, de fet, és considerat el principal llenguatge del web semàntic. RDF té unes determinades característiques que faciliten el processament de les dades per això és un dels formats amb més demanda pels desenvolupadors de serveis basats en dades obertes).
 5. Proporcionar dades enllaçades (LinkedData).
El servei OpenData BCN ofereix dades en format RDF (com per exemple el carrerer, els equipaments de la ciutat o el perfil del contractant), també ofereix tot el catàleg (amb informació dels més de 500 conjunts de dades) en aquest format.

A més, en donar aquestes dades en formats RDF s’ha utilitzat aquells estàndards internacionals més extesos, com per exemple el DCat en el cas del catàleg o el VCard en el cas dels equipaments. En d’altres casos, s'ha fet l'esforç de definir o estendre un vocabulari que descrigui correctament la informació, és el cas de la informació del carrerer o de les dades del perfil del contractant.

Oferir aquesta informació en aquest format, i en estàndards internacionals, facilita enormement la feina a aquelles persones que vulguin reutilitzar aquesta informació de forma automatitzada, per tant, és una manera més de fomentar la reutilització d’aquesta informació.

Per tant, el servei OpenData BCN té una qualitat de nivell 4 (sobre 5).

Condicions d’ús

És important tenir present que aquestes dades s’ofereixen a la societat per a que es reutilitzin, és a dir, s’ha de fomentar aquesta reutilització, altrament no té sentit aquest servei.

Per aquest motiu, les condicions d’ús d’aquest servei de dades obertes permeten fer gairebé qualsevol ús de la informació que es proporciona.

Les condicions d’ús estan detallades amb exactitud en el Portal OpenData BCN, no obstant, convé remarcar que, en aquesta primera fase del servei, tots els conjunts de dades es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons - Reconeixement (CC-BY 3.0) que permet:
 • Que les dades es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament.
 • Que les dades puguin servir de base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi.
 • Que les dades puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, (sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública).
 • Que les dades es puguin modificar, transformar i adaptar.
 • Amb l’única obligació de citar a l'Ajuntament de Barcelona com a font de les dades.
Per tant, pràcticament es poden utilitzar les dades per a qualsevol finalitat, llevat de finalitats fora del sentit comú: activitats delictives, activitats que desnaturalitzin el sentit de la informació, activitats en les que per mala fe deliberadament no s’indiqui la data de la darrera actualització de les dades, etc.

D’altra banda, s'insta a l'usuari a posar en coneixement de l'Ajuntament de Barcelona tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic.

Per a més informació sobre les condicions d’ús d’aquest servei de dades obertes consulteu: http://www.bcn.cat/opendata/Usos.aspx?lang=CAT


Enllaços relacionats: